• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Základní principy naší práce jsou:

1. cílevědomost

Veškeré tréninkové, didaktické prostředky a postupy směřují k dosažení předem vytyčeného cíle. Jasně stanovujeme konečné (strategické) i dílčí (taktické) cíle vzdělávacích a rozvojových aktivit. Součástí každého školení je též synchronizace cílů účastníků s cíly školení. Ne vždy se tyto cíle shodují! Proto klademe důraz na synchronizaci a vyladění účastnické skupiny k plnému „tahu na branku“.

2. systematičnost

Výukové a tréninkové bloky tvoří logicky, návazně uspořádané tématické celky.

3. aktivita

Vyzýváme účastníky k samostatné činnosti, nácviku, diskusi, řešení případových studií, videotréninkům. Podněcujeme k překonávání překážek. Probouzíme zájem. Při déledobějších projektech vedeme účastníky k aplikaci a praktickému využívání získaných dovedností a znalostí. Samostatnost, aktivita, tvořivost – vlastnosti, které posilujeme a rozvíjíme.

4. názornost

S účastníky řešíme konkrétní případové studie, problémy z pracovní reality účastníků. I proto doporučujeme, aby naši lektoři mohli strávit na pracovišti zadavatele 1-2 dny. Konkrétní příklady, principy, teoretické ukotvení pak lektor může vztáhnout a ukázat na příkladu z každodenní pracovní činnosti zaměstnance.

5. uvědomělost

Je naší trvalou snahou, aby účastníci promýšleli, porozuměli, pochopili probírané téma. Usilujeme o to, aby se účastníci učili vystihovat podstatu zkoumaných skutečností, aby si uvědomovali jejich vztahy, souvislosti tématu s dalšími tématickými okruhy. Pouhý behaviorální nácvik dovedností, podmiňováním osvojované „správné“ chování nepatří k repertoáru A.T.A.P.u .

6. trvalost

Trvalé ovlivnění chování, jednání, postojů účastníků školení je naším neskrývaným záměrem. Za tímto účelem dodržujeme výše popsaná pravidla. Dodržuje individuální pracovní tempo každé školené skupiny. Některé skupiny postupují o něco rychleji, jiné o trochu pomaleji. Naši lektoři uzpůsobují rychlost postupu individuálním schopnostem školené skupiny tak, aby bylo dosaženo vytčeného cíle. (princip cílevědomosti). Dodržujeme princip emotivnosti. Využíváme síly humoru, vstřícného postoje lektorů, záměrně vytvářeného pozitivního pracovního klimatu ve skupině. Klimatu důvěry, soustředění, podpory a zájmu.


Proč to děláme?

  • Aby naši frekventanti měli „tah na branku“.
  • Aby si dovedli sami „zařadit“ co se naučili.
  • Aby odkryli energii vázanou na vlastní tvořivost.
  • Aby to nové, co zvládli, dovedli aplikovat ve vlastní každodenní praxi.
  • Aby viděli  probíraná témata v jejich širších souvislostech.
  • Aby si z práce s námi odnesli trvalý užitek.

Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.